Pölkylle kansainvälinen FSC-sertifikaatti (FSC-C163097)

Pölkylle kansainvälinen FSC-sertifikaatti (FSC-C163097)

Mikä on FSC?

FSC on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon jäsenjärjestö, joka edistämää metsien vastuullista käyttöä sertifioinnin kautta. Jäsenistö koostuu metsänomistajista, metsäalan ammattilaisista, yrityksistä, yhdistyksistä, yhteisöistä ja järjestöistä sekä yksityisistä henkilöistä.

FSC:n päätöksenteko on jaettu kolmeen eri kamariin, jotka ovat ympäristö-, taloudellinen- ja sosiaalinen kamari. Jäsenistö on jakautunut kyseisten kamarien kesken omavalintaisesti. Päätöksenteossa jokaisella kamarilla on yhtäläiset oikeudet.

FSC-sertifikaatti perustuu periaatteisiin ja niistä muodostettuihin kriteereihin. Jokaiselle toimijalle alkuperäketjusta metsänhoitoon, puunkorjuuseen, lopputuotteiden valmistukseen ja myyntiin asti on omat standardit kriteereineen. Kaikki jäsenet ovat hyväksyneet kyseiset periaatteet ja kriteerit kamarien välisten neuvotteluiden perusteella. Vaikka FSC onkin kansainvälinen järjestö, laaditaan jokaisessa maassa omat, paikalliseen metsänhoitoon sopivat hyvän metsänhoidon kriteerit.

Mitkä ovat FSC:n tavoitteet?

FSC:n tavoite on edistää ja sovittaa yhteen ympäristön kannalta hyvä, sosiaalisesti hyödyllinen ja taloudellisesti kannattava metsänhoito.

Ympäristön kannalta vastuullisella metsänhoidolla varmistetaan se, että metsien hyödyntäminen ylläpitää metsien monimuotoisuutta ja suojeluarvoltaan merkittäviä metsiä, metsien tuottavuutta sekä ekologisia toimintoja.

Yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti hyödyllinen metsänhoito kunnioittaa työntekijöiden, paikallisten ihmisten ja yhteisöjen oikeuksia, sekä auttaa edellä mainittuja tahoja ja yhteiskuntaa hyödyntämään metsistä saatavia etuja laajemminkin pitkällä aikavälillä.

Metsänhoidon tulee olla taloudellisesti kannattavaa. Metsien taloudellisen hyödyntämisen on oltava kuitenkin vastuullista ja huomioitava sekä ekosysteemin että paikallisyhteisöjen tarpeet. Taloudelliseen hyödyntämiseen kuuluu muun muassa puutuotteiden markkinointi, tuotteiden arvon nosto jalostamalla sekä taloudellisen hyvinvoinnin lisääminen.

Miten FSC vaikuttaa tai näkyy puukaupassa metsänomistajille?

Keväällä 2019 valmistui paljon keskustelua herättänyt kartta-aineisto, joka laadittiin kansallisen riskiarvioinnin myötä auttamaan metsänomistajia ja metsäalan ammattilaisia korkean suojeluarvon kohteiden (HCV) tunnistamisessa. Kohteiden tulee olla luonnontilaisia ja laaja-alaisia sekä ominaispiirteenä esimerkiksi runsas lahopuustoisuus.

Mikäli leimikko sijaitsee kartta-aineistossa määritellyllä alueella, puunostaja tekee Tapio Oy:n laatiman ohjeistuksen perusteella arvion siitä, onko kohde HCV-alue vai ei. Mikäli kohde ei täytä HCV-alueen vaatimuksia, toimenpiteet tehdään kuten normaalissa talousmetsässä karttamerkinnästä huolimatta. Tapion arvion mukaan, noin 1–2 % metsätalousmaasta sijaitsee HCV-alueella. HCV-merkintä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö alueella voisi tehdä metsätalouden toimenpiteitä laisinkaan. Toimenpiteitä tehdessä, tulee vain turvata kohteen HCV-arvojen säilyminen, esimerkiksi runsaslahopuustoisessa kohteessa lahopuusto säilytetään ja metsän käsittely tehdään jatkuvan kasvatuksen periaatteella.

Mistä tulee FSC:n kontrolloitu puu?

FSC:n kontrolloitua puuta hankitaan metsistä, joita ei ole FSC-sertifioitu. FSC:n kontrolloitu puu tulee lähteistä, jotka täyttävät puun alkuperäketjun vaatimukset. Kontrolloitu puu ei saa olla peräisin laittomista hakkuista tai alueilta, missä loukataan tai rikotaan vähemmistö- tai kansalaisoikeuksia. Puu ei saa olla myöskään peräisin korkean suojeluarvon metsistä. Puunostajamme neuvovat tarvittaessa puukaupan yhteydessä metsänomistajaa FSC:hen liittyvissä asioissa, eikä myyjän tarvitse olla asiasta huolissaan etukäteen.

Miksi Pölkky Oy hankki FSC-sertifikaatin?

Puutuotteita valmistavat yritykset ja kuluttajat ympäri maailman haluavat raaka-aineiden ja tuotteiden olevan peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. FSC on yksi keino vastata puuta käyttävien tahojen huoleen raaka-aineen alkuperästä. FSC-tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, joka mahdollistaa osaltaan tuotteiden menekin markkinatilanteiden muutoksissa. Olemalla mukana muutoksessa, Pölkky kehittyy ja kasvaa vastuullisena toimijana luoden taloudellista hyvinvointia alueelle.

 

Jani Jaakkola
Metsäjohtaja

Lue lisää