Kestävää metsätaloutta luonnonhoidon menetelmillä

Kestävää metsätaloutta luonnonhoidon menetelmillä

Talousmetsien luonnonhoidolla pyritään lisäämään metsien monimuotoisuutta eri keinoilla, kuten suojavyöhykkeitä ja säästöpuuryhmiä jättämällä sekä tekopökkelöitä tekemällä. Kun suurin osa Suomen metsistä on talousmetsää, on metsiemme monimuotoisuuden ja eri lajien säilymisen kannalta erityisen tärkeää löytää keinoja pitää metsät elinvoimaisina.

Talousmetsien luonnonhoidon menetelmät

Harvennusten ja hakkuiden yhteydessä jätettäviä eläviä säästöpuita tulisi olla vähintään 10 kpl hehtaarilla. Nimensä mukaisesti nämä puut on tarkoitus säästää pysyvästi, aikanaan säästöpuista tulee lahopuuta. Säästöpuut kannattaa keskittää ryhmiin sekä tärkeiden elinympäristöjen läheisyyteen, jos mahdollista. Eri puulajien suosiminen säästöpuuryhmissä lisää metsien monimuotoisuutta. Tärkeitä säästettäviä puulajeja mm. raita, haapa, leppä sekä muut jalot lehtipuut. Pohjois-Suomen männikkövaltaisissa metsissä myös muutaman kuusen jättäminen parantaa metsän sekapuustoisuutta. Hakkuissa pyritään säilyttämään kaikkia puulajeja, joita metsässä on, mikäli puuyksilöt eivät haittaa talousmetsän arvokkaiden puiden kasvua.

Lisäksi jätetään myös muutamia riistatiheikköjä kullekin hehtaarille. Tyypillinen riistatiheikkö on noin 0,5-2 aarin kokoinen. Tiheikköön jätetään vaihtelevasti eri kokoista puustoa. Puulajeista kuusi tarjoaa parhaiten suojaa riistalle. Riistatiheiköt ovat erityisen tärkeitä metsäkanalinnuille ja jäniksille.

Vesistöjen ja soiden ympärille jätetään suoja- ja vaihettumisvyöhykkeitä. Niiden puustoa käsitellään hyvin varovaisesti, jos ollenkaan. Suojavyöhykkeen kasvillisuus sitoo käsitellyltä metsäalueelta valuvia ravinteita ja maa-aineksia, joka suojaa vesistöjä rehevöitymiseltä. Herkkien luontoympäristöjen lisäksi vyöhykkeet tarjoavat myös hyvin suojaa riistalle.

Lahopuut jäävät talousmetsissä helposti vähiin, mutta ne ovat tärkeitä monien lajien elinympäristön takaamiseksi. Mikäli lahopuuta on metsässä vähänlaisesti, voidaan hakkuiden yhteydessä tehdä tekopökkelöitä, jotka tarjoavat eri lajeille lahopuuta tulevaisuudessa. Kun puu katkaistaan parin metrin korkeudelta, syntyy tekopökkelö, joka ajan myötä lahoaa. Lahopuu on tärkeää ravinnon ja pesäpaikkojen suhteen lukuisille hyönteisille, linnuille ja sammalille, jotka taas puolestaan ovat tärkeitä elinympäristön osia monille muille metsän eläinlajeille.

Kulotus on myös yksi keino lisätä metsän monimuotoisuutta. Se hyödyttää metsänomistajaa parantamalla kasvupaikan ravinne- ja lämpöolosuhteita ja metsän uudistamistulosta, mutta samalla se myös tarjoaa suotuisia elinolosuhteita metsäpaloista riippuvaisille lajeille.

Luonnonhoidon menetelmät ovat osa arjen metsänhoitoa. Monet näistä toimenpiteistä ovat käytännössä passiivisia. Turhan raivaamisen ja yksittäisten lehtipuiden poistamisen sijaan ne voi jättää metsään, ellei niistä ole haittaa talousmetsän kasvulle. Metsän sekapuustoisuus lisää metsän terveyttä ja tuhonkestävyyttä. Lisäksi metsän virkistysarvo kasvaa, kun siellä on riistaa, marjoja ja sieniä.

Usein luonnonhoidon alueiksi voidaan jättää alueita metsästä, jotka eivät sellaisenaan ole muutenkaan talousmetsän arvokkaimpia osia. Ympäristöstään poikkeavat vähätuottoiset ja hankalasti korjattavat kohteet jätetään hakkuiden ulkopuolelle. Nämä alueet tarjoavat siten suojaa metsän eläimille sekä elinympäristöjä eri lajeille.

Myymässä metsää?

Pölkky haluaa varmistaa, että aina saat reilun hinnan myymästäsi puusta. Ota yhteyttä ja alueesi metsäasiantuntija pääsee asialle ja antamaan sinulle henkilökohtaisen tarjouksen!

Metsälaki ja metsäsertifioinnit ajavat metsien monimuotoisuutta

Metsien luonnonhoito on viime vuosina ollut paljon esillä metsäalan keskusteluissa. Suomessa on kuitenkin aina osattu suojella metsän arvokkaita alueita ja monipuolisuutta. Nykyään metsien monimuotoisuuden puolesta puhuvat myös erilaiset sertifioinnit sekä metsälaki.

Suomalainen metsälaki asettaa monia ehtoja sille, miten metsien monimuotoisuus taataan yhdessä taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisesti kestävän metsänhoidon ja -käytön kanssa. Metsäsertifioinnit nostavat kriteerit lain vaatimustasoa korkeammalle kestävässä metsätaloudessa.

Pölkky on toiminnassaan sitoutunut PEFC- ja FSC-standardien vaatimuksiin. Toimintamme on vastuullista kaikilla tasoilla, ja se näkyy myös yrityksemme arvopohjassa. Haluamme varmistaa toiminnan jatkuvuuden myös tuleville sukupolville noudattamalla kannattavan ja kestävän liiketoiminnan periaatteita.

Maailmalla kysyntä vastuullisesti kasvatetulle puulle ja sen jalosteille on korkea. Tämä kysyntä näkyy myös metsänomistajan tuloissa, kun metsänhoitoon sitoudutaan sovittujen sertifiointien mukaisesti. Samalla luonto kiittää, kun sen monimuotoisuudesta sekä kasvun edellytyksistä pidetään huoli jatkossakin.

Me Pölkyllä otamme huomioon metsälain, muiden metsätalouteen liittyvien lakien sekä metsäsertifiointien vaatimukset hakkuita suunnitellessa, jotta sinun metsäsi olisi hyvinvoiva – luonnonhoidon menetelmät huomioiden, luonnollisesti!

Read More